नेपाली नाटक “घेरो” « बाघपाइला न्युज – तटस्थताको प्रतिक